เครื่องหมายแห่งคุณภาพ

 SDGsPGS Chiangmai Organic

ตราสัญลักษณ์แห่ง สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยที่บ่งบอกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ซึ่งเป็นแนวคิดโดย IFOAM และมีการนำไปใช้ทั่วโลก

Geographical Indication (GI)

ตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกแหล่งผลิตของสินค้ารวมถึงคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งผลิตอื่น

S__54452354

Lanna Thai Coffee Hub

ใบรับรอง จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน Lanna Thai Coffee Hub

Skip to toolbar