สถาบันที่เกี่ยวข้อง


สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย


       SDGsPGS (Sustainable Development Goals Participatory Guarantee System) เป็นการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ซึ่งเป็นแนวคิดโดย IFOAM และมีการนำไปใช้ทั่วโลก
      ประสมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน
       เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรอินทรีย์ เป็นการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งแบบครบห่วงโซ่ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ
       โดยมีสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนระดับชาติและมีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัดเป็นเจ้าภาพระดับจังหวัด

Skip to toolbar