กระบวนการผลิต

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว


เก็บเกี่ยวแล้วตากผลผลิต

1

สีเมล็ดกาแฟ

2

ขั้นตอนการผลิต


3
4

นำเมล็ดกาแฟที่ตากแล้วมาคั่ว

5
6

หลังจากนั้นทำการแพคและจัดส่ง

Skip to toolbar